Všeobecné podmínky

Nákupní řád

Nákupní řád společnosti BBG CZ, s.r.o. v internetovém obchodě www.partsdepot.cz Snahou společnosti BBG CZ, s.r.o. je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu. Podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BBG CZ, s.r.o., se sídlem Písecká 502, 46008, Liberec 8, identifikační číslo: 27323528, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24358 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.partsdepot.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami že s nimi souhlasí.
 • b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat viz bod 5 pomocí kontaktů uvedených na stránkách www.partsdepot.cz
 • c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě u dodavatele, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem termín dodání. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.
 • d) U objednávek s celkovou cenou zboží převyšující 8000Kč včetně DPH může být účtována záloha ve výši 25% z celkové ceny objednávky. Prodávající bude kupujícího o této záloze a způsobu jejího uhrazení ještě jednou informovat při potvrzení objednávky.
 • e) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • f) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • g) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 • h) Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách. Balné ve výši paušálně 9% je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola komletnosti produktu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškozeného dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.

3. Reklamace

 • a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.partsdepot.cz a právním řádem platným v ČR.
 • b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamčního řádu na adrese reklamace@partsdepot.cz.
 • c) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení kompletního výrobku včetně všech jeho součástek v bezvadném stavu bez známek užívání, v původním stavu, původním neporušeném obalu s přiloženou kopií faktury a vyplněným formulářem pro zaslání reklamovaného zboží. Tento formulář je možné stáhnout ZDE.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží ve 14 denní lhůtě)

 • 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • 4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Společně se zbožím zákazník zašle kopii faktury a vyplněný formulář, který je možné stáhnout ZDE
 • 4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (storno objednávky nebo její části) podnikatelem

Je-li kupujícím podnikatel s IČ je možnost stornování objednávky nebo její části vždy řešena individuálně.

6. Nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny naší partnerské společnosti Brnokonzult, s.r.o. a vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

 • a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad - fakturu v tištěné nebo elektronické podobě.
 • b) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • c) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (Bankovním převodem, Paypalem, Platební kartou) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku v zákonné lhůtě od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

8. Práva a povinnosti kupujícího

 • a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě nevyzvednutí již vyexpedovaného zboží se postupuje dle bodu 6 tohoto nákupního řádu.
 • c) V případě nevyzvednutí písemného sdělení zaslaného prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím, se poslední den uložení na poště považuje písemnost za doručenou, i když se kupující nedoví její obsah.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@partsdepot.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

 • 10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

11. Doručování

 • 11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

12. Závěrečná ustanovení

 • 12.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 12.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou ve webovém rozhraní obchodu www.partsdepot.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • 12.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 12.6. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 19.ledna 2019. Změny řádu vyhrazeny.

Dodací podmínky

Uzavření smlouvy:

Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.partsdepot.cz , příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy. Po odeslání objednávky je kupujícímu odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky.

Záloha:

S ohledem na předcházející zkušenosti a další určující faktory může být u objednávek s celkovou cenou převyšující 8000Kč včetně DPH účtována nevratná záloha ve výši 25% z celkové ceny objednávky. V případě požadavku na uhrazení zálohy bude kupující o výši zálohy a způsobu jejího uhrazení informován emailem nebo telefonicky.

Dodání zboží:

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží skladem u dodavatele. Jestliže má dodavatel objednané zboží skladem, bude Vám doručeno Vámi zvoleným způsobem nejpozději do 14 pracovních dnů. Jestliže dodavatel zboží skladem nemá, pracovník z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude informovat a zároveň Vám sdělí očekávaný termín dodání. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány automatem a náš pracovník je vždy následující pracovní den překontroluje a zpracuje. Při dodání je zákazník povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemní logem, poškození krabic apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku viz níže. V případě objednávky nad 5.000,- Kč včetně DPH je doprava po ČR ZDARMA* a na Slovensko za poloviční cenu. . Poloviční poštovné na Slovensko platí pro koncové zákazníky. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. Při objednávce více druhů nebo kusů zboží platíte dopravu dle počtu balíků, nikoli podle počtu položek. *Neplatí pro nadrozměrné díly kde je cena stanovena individuálně.

Způsob dopravy Platba Dodání Dostupnost Cena
Česká pošta Předem Druhý pracovní den od odeslání prodávajícím Česká republika 115 Kč
Česká pošta Dobírkou Druhý pracovní den od odeslání prodávajícím Česká republika 140 Kč
Drobný díl obálkou A5 Předem Do 2-5 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Česká republika 65 Kč
DPD Předem Druhý pracovní den od odeslání prodávajícím Česká republika 110 Kč
DPD Dobírkou Druhý pracovní den od odeslání prodávajícím Česká republika 140 Kč
Slovensko - GLS Předem Do 2 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Slovensko 125 Kč
Slovensko - GLS Dobírkou Do 2 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Slovensko 175 Kč
Slovensko - DPD Předem Do 2 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Slovensko 175 Kč
Slovensko - DPD Dobírkou Do 2 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Slovensko 225 Kč
Polsko - DPD Předem Do 2 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Polsko 220 Kč
Other European Countries Předem Do 2-5 pracovních dnů od odeslání prodávajícím Ostatní EU 400 Kč
Osobní odběr Hotově Zboží bude předáno na pobočce Česká republika 0 Kč

Zápis o škodě:

Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, musí být ihned sepsán Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit naší společnosti BBG CZ, s.r.o. vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co jí zjistil, nejpozději však do 24 hodin ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem Zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.

Reklamační řád

I při nejlepší péči, kterou věnujeme Vaši objednávce, někdy může dojít na nutnost reklamace nakoupeného zboží. Tady jsme pro vás připravili informace, jak tuto nepříjemnou situaci vyřešit. Největší snahou a zájmenem společnosti BBG CZ, s.r.o. je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu/ osobu kupující zboží za účelem jeho dalšího prodeje nebo montáže konečným zákazníkům. Podmínky pro koncového spotřebitele se řídí aktuální zákonnou úpravou.

Reklamační řád

 • 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.partsdepot.cz (případně zakoupené a převzaté osobně v provozovně) jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 89/2012, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.
 • 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@partsdepot.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti BBG CZ, s.r.o. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

 • 3. Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců*. Záruční doba na dodané zboží začíná okamžikem převzetí výrobku kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem!) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši. * Výjimku může tvořit zboží vyrobené do 31.12.2002 (zákonná lhůta 6 měsíců) a zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej. Je-li kupujícím podnikatel s IČ pak je délka záruky stanovena na 12 měsíců.
 • 4. Záruka se nevztahuje na následující případy:
  • a) vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
  • b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením
  • c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána)
  • d) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: - mechanickým poškozením zboží - elektrickým přepětím (spálené součástky nebo plošné spoje), - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží - zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), - zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • 5. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Způsob reklamace

 • 6. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění a vyplněný formulář pro zaslání reklamovaného zboží. Formulář je ke stažení ZDE.
 • 7. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 • 8. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamovaného předmětu dodavateli.
 • 9. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu
  • a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
  • b) uzná reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
  • c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 • 10. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:
  • a) Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, vady reklamovaného předmětu vždy odstraní výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu, anebo poskytne odběrateli výraznou slevu z ceny předmětu plnění.
  • b) V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), vrátí odběrateli cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že nelze postupem podle bodu a) vyřešit reklamaci 3 stejných opětovně se vyskytujících odstranitelných vad bránících řádnému užívání předmětu plnění. V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.
 • 11. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 • 12. Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 18., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele.
 • 13. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě právnické osoby).

Reklamace zásilky poškozené přepravcem

Před převzetím zboží od přepravní společnosti si pečlivě překontrolujte stav balíku. V případě nějakého podezření si nechte sepsat ihned na místě „Zápis o škodě“ Zjistíte li závadu později, volejte ihned přepravní společnost, která Vám zboží přivezla a žádejte sepsání zápisu o škodě dodatečně. Nejpozději však do 24 hodin. Reklamované zboží spolu se zápisem o škodě nám zašlete neprodleně na naše reklamační středisko.